Studnie głębinowe

Nasza oferta obejmuje również wiercenie studni głębinowych. Wykonujemy usługi wiercenia studni głębinowych przy domu oraz studni na potrzeby przemysłowe. Korzystamy z najnowszej technologii wiercenia, dzięki czemu gwarantujemy bezpieczeństwo ekologiczne odwiertu, czystość wody i środowiska.

 

Gdzie można wiercić studnię?

Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II rozdział 6 §31.1

Każda studnia (kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

– 7,5 m od od osi rowu przydrożnego
– 5 m granicy działki a także studni wspólnej na granicy dwóch działek
– 15 m od budynków inwentarskich, silosów, zbiorników na gnojowice, kompostników
– 15 m od szczelnych bezodpływowych zbiorników ścieków (szamba)
– 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczanych biologicznie
– 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Bardzo ważną kwestią jest usadowienie jej w odległości bezpiecznej gwarantującej ochronę studni przed zanieczyszczeniem. Inaczej trochę ma się sprawa do studni kopanych czy z filtrem wbijanym. Tutaj trzeba uwzględnić wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Teren, na którym ma być budowana studnia nie powinien znajdować się niżej od poziomu zbiornika na ścieki. W innym przypadku mogłoby nastąpić przelewanie nieczystości w kierunku studni.

Można wybudować studnię głębinową lub wierconą razem z sąsiadem. Wówczas będzie obsługiwała ona dwie działki. Położenie studni może występować na granicy działek. Dla studni głębinowej, która jest tworzona na potrzeby gospodarstwa domowego nie wymagane są żadne inne pozwolenia wodno-prawne, i tym samym nie ma konieczności czynić jakiś specjalnych stref ochronnych. W przypadku pozwolenia takie studnie należy w promieniu 10 m od jej budowy zaznaczyć strefę ochronną.

 

Korzyści z odwiertu i własnej studni wody

Oszczędność

KOSZT 1M3 WODY Z WŁASNEJ STUDNI TO (6-8 GROSZY) – KOSZT INSTALACJI ZWRACA SIĘ PO 1 – 3 ROKU! Najszybciej koszt zwróci się w średnich i dużych gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych ( NAWADNIANIE ) czy firmach. Po 3 latach koszt zwróci się również w gospodarstwie domowym z małym ogrodem.

Niezależność

WŁASNA STUDNIA TO CAŁKOWITA NIEZALEŻNOŚĆ OD ZAKŁADÓW WODOCIĄGOWYCH. Ciśnienie w sieciach wodociągowych nie jest stałe i zależy od wielu czynników , m.in od pory roku, częstotliwości korzystania przez innych użytkowników czy awarii i w konsekwencji od czasu trwania prac naprawczych. Własna studnia całkowicie UNIEZALEŻNIA nas od powyższych czynników zapewniając stały dostęp do wody pod odpowiednim dla naszych potrzeb ciśnieniem.

Zdrowie

WODA Z WŁASNEJ STUDNI TO SAMO ZDROWIE DLA RODZINY ORAZ ZWIERZĄT. Woda ze studni jest odporna na wpływ powierzchniowych czynników zanieczyszczenia środowiska. Gwarantuje to głębokość z której jest wydobywana – kilka warstw: gleba, pierwsza warstwa wodonośna, warstwa nieprzepuszczalna, druga warstwa wodonośna – tworzą skuteczną izolację dla wszelkich zanieczyszczeń w efekcie czego otrzymujemy wodę praktycznie o pierwotnym składzie, czystą, bogatą w mikro i makroelementy.

 

Renowacja studni

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu użytkowników studni i uwzględniając możliwość osiągnięcia przez nich znacznych oszczędności, oferujemy również usługę renowacji studni. Koszt renowacji uzależniony jest od głębokości studni oraz długości filtra, jednak jest kilka razy tańszy od wykonania nowej.

Większość ujęć wody zostało zbudowanych w latach 70-tych, 80-tych i na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Długoletnia praca w naturalny sposób doprowadza do skolmatowania — niedrożności filtra, co objawia się spadkiem wydajności użytkowej studni, a w końcu brakiem wody.

W tych okolicznościach użytkownik może podjąć jedną z dwóch decyzji:
– prawidłową: zmniejszenie wydajności studni do czasu jej naprawy, jaką jest wykonanie renowacji lub odwiercenie nowej
– nieprawidłową:opuszczenie pompy głębiej i dalszą eksploatację. Konsekwencją tego jest zwiększenie prędkości przepływu wody i przez i tak już niedrożny filtr i doprowadzenie do nieodwracalnych zmian w strefie przyfiltrowej, wysysanie uszczelnienia filtra oraz pęknięcie samego filtra, co jednoznacznie oznacza zniszczenie studni.

Wszystkie doświadczenia z zakresu eksploatacji studni wskazują, że właściwym momentem do przeprowadzenia renowacji jest okres, kiedy jej sprawność geologiczna obniży się o nie więcej niż 50-60%. W studniach nie powstają wtedy przyśpieszone niekorzystne procesy gwałtownie zmniejszające jej wydajność.

Wielu użytkowników, szczególnie małych wodociągów, nie ma możliwości samodzielnego dokonania prawidłowej oceny stanu studni pod kątem jej aktualnej sprawności. Wymaga to doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i sprzętu.

Powszechnie przyjętą praktyką przy wykonywaniu renowacji studni głębinowych w Polsce jest czyszczenie z osadów tylko samego jej filtra. Natomiast kompletna renowacja powinna obejmować również usunięcie osadów z pozostałej części, a czyszczenie filtra, winno być tylko jednym z etapów tego procesu.

Dysponujemy wysokospecjalistycznym sprzętem, dzięki któremu w trakcie czyszczenia filtra studni możemy wykonać również czyszczenie pozostałej części studni polegające na usuwaniu osadów poniżej zwierciadła statycznego wody. Kiedy renowacja studni dobiegnie końca, przeprowadzamy gruntowną dezynfekcję, polegającą na odkażeniu całej studni oraz jej strefy przyfiltrowej i złoża.

 

Likwidacja studni

Nasza firma oferuje także usługę profesjonalnej likwidacji studni. Likwidacja otworów jest wykonywana zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych.

Na likwidację studni głębinowych składa się wiele czynności – instrumentacja, usuwanie utopionych narzędzi, rur osłonowych, filtrów, a potem zasypywanie chlorowanym kruszywem, przywrócenie warstw nieprzepuszczalnych, oznaczenie zlikwidowanego obiektu cementową płytą. Na koniec musi być sporządzony protokół, który przedstawia stan techniczny studni i warunki hydrogeologiczne.

W wyniku likwidacji studni przywrócone są poszczególne warstwy gleby, pomiędzy którymi nie powinna dłużej przepływać woda. Sposoby na likwidację studni są różne, dobiera się je stosownie do indywidualnych warunków. Do głównych metod likwidacji należą: iłowanie, cementacja, zasypanie urobkiem. Cementacja jest najdroższą i najskuteczniejszą metodą. Jednak w przeważającej większości przypadków otwór wiertniczy zasypywany jest urobkiem, a jego ostatnie 5-10 m cementowane.

Zgodnie z zasadami ochrony środowiska likwidacja otworu wiertniczego studni powinna obejmować usunięcie zabudowanych w nim materiałów, przywracając środowisko do stanu optymalnie zbliżonego do pierwotnego.

Comments are closed.