• Stud­nie głę­bi­nowe sta­no­wią nie­za­leżne źró­dło wody na cele pitne lub prze­my­słowe. Loka­li­za­cja i budowa studni głę­bi­no­wej jest uza­leż­niona od warun­ków geo­lo­gicz­nych i hydro­ge­olo­gicz­nych panu­ją­cych na danym tere­nie.

    Stud­nie głę­bi­nowe sta­no­wią nie­za­leżne źró­dło wody na cele pitne lub prze­my­słowe. Loka­li­za­cja i budowa studni głę­bi­no­wej jest uza­leż­niona od warun­ków geo­lo­gicz­nych i hydro­ge­olo­gicz­nych panu­ją­cych na danym tere­nie.

  • Pompa ciepła pobiera ciepło z dolnego źródła. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem energii jest ciepło skumulowane w gruncie. Do pobrania energii służy gruntowy wymiennik (kolektor) pionowy lub poziomy.

    Pompa ciepła pobiera ciepło z dolnego źródła. Najpowszechniej wykorzystywanym źródłem energii jest ciepło skumulowane w gruncie. Do pobrania energii służy gruntowy wymiennik (kolektor) pionowy lub poziomy.

Studnie głębinowe
Studnie głębinowe

Decydując się na studnię głębinową lub wierconą musimy pamiętać, że jej lokalizacja jest uzależniona od obecności wody podziemnej. Ważną kwestią jest ...

Pompy ciepła
Pompy ciepła

Pompy ciepła cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, są obecnie najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła. Wiele osób docenia...

Galeria
Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć dokumentujących wykonywane przez nas prace!

Świadczymy usługi...

... wierceń głębinowych czyli odwiertów pionowych dla dolnych źródeł pomp ciepła oraz wiercenie studni głębinowych mało- i dużo- średnicowych. Zajmujemy się również renowacją i czyszczeniem istniejących studni oraz likwidacją nieczynnych studni.

Gdzie można wiercić studnię? Reguluje to rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dział II rozdział 6§31.1